Organització

tecnològica de la cooper

La XOBBCoop és una cooperativa de treball, el seu òrgan principal és l’assamblea de socis, composada per socis treballadors i socis col·laboradors amb dret a veu i vot. Els socis treballadors cobren bestretes de l’activitat de la cooperativa, els socis col·laboradors no cobren i aporten en tipus capital. A més de la figura dels socis, també existeix la figura dels treballadors i treballadores contractades que després de 12 mesos, si ho volen i si han passat per les proves i la formació, tenen el dret a ingressar a l’Assemblea. A la XOBBCoop el règim dels socis treballadors és d’autònom, no hi ha jerarquia en funció dels sous, tots els socis-treballadors guanyem el mateix, els càrrec administratius i funcionals són rotatius.

 

Diagrama d'organització de la XOBBCoop
Diagrama d’organització de la XOBBCoop

De l’Assemblea emana el Consell Rector composat pel President/a, el Secretari/a, el Tresorer/a i els/les vocals. El Consell és escollit de manera directa i democrática i és l’òrgan que té l’encàrrec de la representació oficial de la cooperativa, l’admnistració dels recursos, el cumpliment del reglament intern i defineix la política tecnològica de la cooperativa entre altres activitats de gestió.