Estatuts

 

ESTATUTS SOCIALS DE LA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT

COOPERATIVA D’INICIATIVA SOCIAL I CREATIVITAT TECNOLÒGICA (XOBBCoopertiva), SCCL.

 

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT

Article 1. Denominació

Amb la denominació Cooperativa d’iniciativa social i creativitat tecnològica (XOBBCooperativa), SCCL es constitueix una societat cooperativa de treball associat sense ànim de lucre, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 2. Objectius i activitats

 • Realitzar projectes per a millorar i transformar la societat, mitjançant el desenvolupament de projectes socials i innovacions de base sociotecnològica, que esdevinguin en xarxes ciutadanes transversals i democràtiques, ascendents, obertes i inclusives.
 • Esdevenir un camp de connexió, coneixement i enxarxament entre la Ciència, Tecnologia i Societat
 • Impulsar i realitzar activitats tècniques, socials i econòmiques basades en els principis i valors del cooperativisme d’iniciativa social i sense ànim de lucre.
 • Impulsar el desenvolupament, instal·lació i manteniment d’infraestructures digitals obertes pensades i dissenyades per a tota la ciutadania.
 • Fomentar els valors de la diversitat funcional i la vida independent
 • Promoure i defensar els valors inclusius de l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom en les seves activitats i projectes.
 • Incloure en les seves activitats de manera específica als col·lectius amb discapacitat o diversitat funcional, així com a persones i col·lectius en situacions de fragilitat o vulnerabilitat socials, intentant anar més enllà de que estipula el marc legal que regula la contractació de persones amb diversitat funcional .
 • Realitzar Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i).
 • Realitzar transferència i divulgació a la ciutadania, dels coneixements obtinguts mitjançant les activitats i els projectes.
 • Fomentar i desenvolupar processos d’innovació i participació ciutadana.
 • Fer esforços i accions per la divulgació i la democratització de les tecnologies i el programari lliure, copy left, creative commons i plataformes GNU/LINUX.

VII. Esdevenir un node que connecti diferents agents i/o, actors i/o moviments socials, científics i/o polítics i que promogui l’associacionisme.

Amb aquesta finalitat, la cooperativa realitzarà les següents activitats :

 1. Projectes d’innovació i inclusió social
 2. Projectes i activitats de desenvolupament tecnològic, social i econòmic
 3. Projectes i activitat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (I+D+i)
 4. Recerca, Desenvolupament i Innovació en sistema de comunciació i digitalització
 5. Disseny i desenvolupament de tecnologies de l’accessibilitat universal, autonomia i vida independent
 6. Disseny, desenvolupament i instal·lació d’infraestructures i sistemes de comunicació digitals o informàtics.
 7. Disseny i desenvolupament de aplicaciones informàtiques programari lluire o copyleft.
 8. Disseny participatiu de prototips i tecnologies ciutadanes.
 9. Desenvolupament proves o modificacions d’aplicacions o software.
 10. Estudis i investigacions sobre tendències culturals, tecnològiques i econòmiques.
 11. Disseny i avaluació d’impacte de programmes i polítiques tecnològiques.

 

2.1. Totes les persones sòcies treballadores han d’aplicar el seu treball a aquest objectius I activitats, segons les seves condicions d’aptitud i capacitació professional.

 

Article 3. Durada

La societat es constitueix per temps indefinit i les seves activitats comencen des del moment de la seva constitució.

 

Article 4. Domicili social i àmbit territorial

 

El domicili social de la cooperativa s’estableix a la Gran Via de Carles III, número 53, pis 5, porta 3, de Barcelona, amb codi postal 08028 i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d’aquest cas exigeix l’acord de l’Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.

La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya i també a Europa i països del món.

 

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

Article 5. Persones sòcies treballadores

Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones que puguin prestar el seu treball per realitzar l’objecte i les activitats especificats a l’article 2 d’aquests estatuts, i en les condicions especificades a l’article 28 d’aquests estatuts.

 

Article 6. Requisits per a l’admissió de les sòcies treballadores

Per a l’admissió d’una persona com a sòcia treballadora cal que es compleixin els requisits següents:

 1. a) Ajustar-se a l’assenyalat a l’article 5 d’aquests estatuts.
 2. b) Tenir capacitat d’obrar d’acord amb el que preceptua el Codi civil.
 3. c) Sol·licitar esdevenir soci o sòcia i superar un període de prova de 12 mesos.
 4. d) Subscriure l’aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d’acord amb la Llei de cooperatives de Catalunya.
 5. e) Haver estat en situació de treballador o treballadora contractactada durant un periode de 12 mesos.

 

Article 7. Persones sòcies col·laboradores

Poden entrar a formar part de la cooperativa com a sòcies col·laboradores tant les persones físiques com les persones jurídiques –públiques o privades– i, si el contingut de la vinculació amb la cooperativa ho permet, les comunitats de béns i les herències jacents.

Les sòcies col·laboradores, sense efectuar l’activitat cooperativitzada principal, poden col·laborar en la consecució de l’objecte social de la cooperativa.

La sol·licitud d’admissió com a persona sòcia col·laboradora ha de ser formulada per escrit i avalada al Consell Rector i ha de comptar amb l’aval de les persones sòcies treballadores. La resolució del Consell Rector es pot recórrer davant la primera assemblea general que es faci.

Tenen dret a formar part dels altres òrgans socials, amb les limitacions establertes a la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 8. Obligacions de les persones sòcies.

Les persones sòcies estan obligades a:

 1. a) Fer el desemborsament de l’aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.
 2. b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d’altres òrgans pels quals siguin convocats.
 3. c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l’Assemblea General.
 4. d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
 5. e) En cas de ser sòcies treballadores, realitzar les activitats de treball que constitueixen l’objecte de la cooperativa, dintre de la categoria i especialitat que hagi assignat o reconegut a cadascú el Consell Rector, i en les condicions que estableix l’article 28 d’aquests estatuts.
 6. f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.
 7. g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.
 8. h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.
 9. i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d’aquests estatuts.

 

Article 9. Drets de les persones sòcies

Les persones sòcies tenen dret a:

 1. a) En cas de ser sòcies treballadores, realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o bestretes, sense cap discriminació.
 2. b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.
 3. c) Participar, amb veu i vot, en la presa d’acords a l’Assemblea General i a la resta d’òrgans dels quals formin part.
 4. d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d’informació.
 5. e) Percebre el reemborsament de l’aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa, sense perjudici del que disposin els estatuts en relació amb les aportacions al reemborsament de les quals poden ser desestimades incondicionalment pel Consell Rector.
 6. f) A sol·licitar la modificació de la seva situació a la de persona sòcia en excedència, segons allò establert a la Llei de Cooperatives.
 7. g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

 

Article 10. La responsabilitat de les persones sòcies pels deutes socials

La responsabilitat patrimonial de les sòcies per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no, i tenen el caràcter de mancomunada simple.

La persona sòcia que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa durant 5 anys de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la baixa i fins l’import de les aportacions que se li han de reemborsar.

 

Article 11. Baixa de les persones sòcies

Qualsevol persona sòcia es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb 3 mesos d’antelació.

 

Article 12. Baixa justificada i baixa forçosa

12.1.- La baixa es considerarà justificada per:

 1. a) Disconformitat amb l’acord de fusió, escissió o transformació de la cooperativa.
 2. b) Disconformitat amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries.
 3. c) Malaltia o accident que impedeixi la prestació de treball.
 4. d) Per les altres causes previstes a la Llei de cooperatives de Catalunya.

12.2.- Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa de la persona sòcia poden ser recorregudes, d’acord amb la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquesta persona sòcia davant l’Assemblea General dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l’Assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent o a qualsevol dels procediments de resolució de conflictes de conformitat amb el Decret 1 7 1/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.

12.3.- En consell rector, segons allò que disposa la Llei de Cooperatives, ha de donar obligatòriament de baixa les persones sòcies que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa. Aquesta baixa sempre tindrà la consideració de baixa justificada. El Consell Rector també té la potestat de passar a persona sòcia col·laboradora a aquell sòcia treballadora donada de baixa, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquests estatuts per les sòcies col·laboradores, així com allò que disposi la Llei de Cooperatives de Catalunya.

 

Article 13. Dret de reemborsament

En tots els casos de baixa d’una persona sòcia, aquesta tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, sense perjudici del que disposin els estatuts en relació amb les aportacions al reemborsament de les quals poden ser desestimades incondicionalment pel Consell Rector. Aquestes aportacions en cap cas podran haver estat remunerades, en tant que cooperativa sense ànim de lucre, per sobre del tipus legal del diner, sense perjudici de les actualitzacions corresponents, tal i com estableix la Llei de Cooperatives.

Sobre la base dels resultats de l’exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d’1 mes, a comptar des de l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat, a fixar l’import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l’aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

De l’import resultant es poden deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un 20% per baixa no justificada o del 30% en el cas d’expulsió; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d’exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l’exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

El pagament de les bestretes meritades s’ha d’efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s’ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el Consell Rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. Aquestes aportacions, sense perjudici de les actualitzacions que puguin establir-se segons els estatuts socials, no es podran remunerar en cap cas per sobre dels límits establerts per al Llei de Cooperatives per a les cooperatives sense ànim de lucre.

 

Article 14. Faltes de les persones sòcies

Les faltes comeses per les sòcies, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus

 

Article 15. Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

 1. Realitzar pràctiques discriminatòries i/o violentes per raó de gènere, diversitat funcional, religió i/o origen social.
 2. Haver estat condemnat per causes relacionades amb violència de gènere, violació dels drets humans o corrupció.
 3. L’ús del patrimoni social per part d’una persona sòcia per a negocis particulars.
 4. L’incompliment d’obligacions socials, de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin un perjudici econòmic o social de caràcter molt greu.
 5. La realització d’actuacions nocives per a la cooperativa
 6. Les absències injustificades de forma reiterada d’un membre del Consell Rector a les reunions degudament convocades.
 7. L’incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.
 8. La indisciplina greu en la prestació laboral o professional.
 9. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs.
 10. L’incompliment reiterat dels acords presos a l’Assemblea General.

 

Article 16. Faltes greus

Són faltes greus:

 1. La no assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les celebrades en dos exercicis econòmics seguits.
 2. La no acceptació o dimissió sense causa justificada a judici del Consell Rector o de l’Assemblea General, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals la persona sòcia hagués estat escollit.
 3. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.
 4. L’incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d’aportacions a capital.
 5. L’incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin, per a la cooperativa, un perjudici econòmic o social de caràcter greu.
 6. La reiteració de faltes lleus per les quals la persona sòcia hagués estat sancionada en els tres anys anteriors.

 

Article 17. Faltes lleus

Són faltes lleus:

 1. La primera falta d’assistència no justificada a les sessions de l’Assemblea General convocades en deguda forma.
 2. La manca de consideració o de respecte amb una altra sòcia sense motiu.
 3. L’incompliment dels acords presos vàlidament pels òrgans competents.
 4. Aquelles que es puguin descriure al Reglament de Règim Intern.

 

Article 18. Sancions

 1. Les faltes molt greus es sancionen amb el descompte de les bestretes laborals de 16 a 60 dies, amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials durant 5 anys, o bé amb l’expulsió.
 2. Les faltes greus es sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any o amb el descompte en les bestretes laborals de 15 dies com a màxim.
 3. Les faltes lleus es sancionen amb una amonestació verbal o per escrit o bé amb un descompte en les bestretes laborals de 2 dies com a màxim.

 

Article 19. Procediment sancionador

Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l’expedient sancionador corresponent d’acord amb el que estableix la Llei de cooperatives catalana i amb l’audiència de la persona interessada.

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l’Assemblea General en el termini d’1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.

En qualsevol cas, l’acord de sanció o, si escau, la ratificació d’aquest acord per l’Assemblea General poden ser impugnats en el termini d’1 mes, a comptar des de la notificació, d’acord amb el tràmit processal d’impugnació d’acords socials establert a la Llei de cooperatives de Catalunya.

En els casos d’expulsió cal aplicar el que preveu la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Article 20. Capital social

El capital social està constituït per les aportacions de les persones sòcies, obligatòries i voluntaries, monetaries o en espècie, que s’han d’acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s’acordi capitalitzar.

Els títols tenen un valor 1 EURO cadascun.

Les persones socies fundadores no hauren de fer aportaciones superiors al capital establert per la Llei de Cooperatives de Catalunya.

Les persones treballadores contractades que desprès de 12 mesos vulguin esdevenir socies, l’aportació mínimia sera de 1.500 títols (1.500 euros)

 

El termines d’aquests requisits:

L’aportació mínima per adquirir la condició de sòcia col·laboradora és de 100€ ( cent EUROS), la qual s’ha de desemborsar de la manera que s’estableix a la Llei de cooperatives de Catalunya.

20.1. El capital social mínim es fixa en 3000 euros.

20.2. El Consell Rector pot desestimar incondicionalment el retorn de les aportacions al capital social en cas de baixa de la persona sòcia, siguin aquestes obligatòries o voluntàries, sense perjudici que la transformació a aportacions amb dret de reemborsament requereixi l’acord de l’assemblea general per majoria de 2/3 dels vots.

Article 21. Aportacions obligatòries

L’Assemblea General, per majoria de les dues terceres parts dels vots assistents, pot establir l’exigència de noves aportacions obligatòries a les sòcies treballadores, fixant la seva quantia, els terminis i les condicions del seu desemborsament. Aquelles que hagin efectuat aportacions voluntàries poden aplicar-les per atendre les aportacions obligatòries.

La persona sòcia treballadora que no desemborsi les aportacions en els terminis establerts incorrerà en mora, i veurà suspesos els seus drets polítics i econòmics. Si una vegada que la Cooperativa li requereixi el desemborsament de l’aportació deguda més l’interès legal, passa 1 mes sense que s’hagi fet efectiva, el Consell Rector podrà obrir el procediment sancionador per falta molt greu fins l’expulsió.

Aquelles sòcies treballadores disconformes amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries, que hagin votat en contra i que hagin fet constar expressament en acta que s’hi oposen, així com les sòcies o socis que per causa justificada no hagin pogut assistir a l’Assemblea General, tenen dret a obtenir, si ho demanen en el termini d’un mes després de l’acord de l’Assemblea General de la obligació d’aportar noves aportacions obligatòries, la baixa per aquesta causa, que serà qualificada com a baixa voluntària justificada. En aquest supòsit, no s’exigirà fer efectives les aportacions acordades.

Les persones sòcies col·laboradores, d’acord amb el que s’estableix a la Llei de Cooperatives de Catalunya, queden exemptes en tot cas de l’exigència de noves aportacions obligatòries al capital social i d’incrementar les que se’ls va exigir de subscriure en adquirir la condició de persona sòcia.

 

Article 22.- Aportacions voluntàries al capital social

L’Assemblea General pot acordar l’admissió d’aportacions voluntàries al capital social, que han de ser desemborsades en el termini i condicions que estableixi l’acord d’admissió.

La remuneració a pagar per les aportacions voluntàries al capital social vindrà determinada a l’Acord d’Admissió, però en cap cas podran ser superiors a les establertes per mantenir la condició de Cooperativa sense ànim de lucre.

 

Article 23. Transmissió de les aportacions

Les aportacions o títols de les persones sòcies solament es podran transmetre, d’acord amb la Llei de Cooperatives de Catalunya:

 1. a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos.
 2. b) Per successió mortis causa.

 

Article 24. Aplicació dels excedents

24.1.- Dels excedents comptabilitzats per la determinació del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost sobre societats, s’han de destinar, si escau:

 1. a) Al Fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de la cooperativa, s’ha de destinar com a mínim el 20% dels excedents nets.
 2. b) Al Fons d’educació i promoció cooperativa cal destinar com a mínim el 10% dels excedents nets de cada exercici i ha de tenir com a finalitats: la formació de les persones sòcies o treballadores en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i professionals; la promoció de les relacions entre cooperatives i la difusió del cooperativisme, i l’atenció a objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.
 3. c) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços al fons de reserva obligatori.
 4. d) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l’alienació dels elements de l’immobilitzat material o de l’immobilitzat intangible, segons la Llei de cooperatives catalana, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l’exercici.

24.2. Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors i abans de la consideració de l’impost sobre societats, s’ha de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori.

24.3. Fetes les dotacions als fons obligatoris als que fan referència els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, s’ha d’aplicar als fons de reserva voluntari i irrepartible entre les persones sòcies i destinat a les activitats pròpies de la cooperativa, seguint allò establert per la Llei de Cooperatives per a les cooperatives sense ànim de lucre.

24.4.- La cooperativa ha d’aplicar la part del resultat de la regularització del balanç a què fa referència la Llei de cooperatives catalana que no s’hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, o més, d’acord amb el que estableixen els estatuts o per acord de l’assemblea general, a l’actualització del valor de les aportacions al capital social de les persones sòcies o a l’increment dels fons de reserva irrepartibles en la proporció que s’estimi convenient, respectant les limitacions que, pel que fa a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de balanços. Tanmateix, quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar, aquest resultat s’ha d’aplicar, en primer lloc, a compensar-les, i s’ha de respectar igualment, en tot cas, el que estableix la Llei de cooperatives catalana.

 

Article 25. Imputació de pèrdues

 1. En tot cas, en la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa ha de regir-se per les normes següents:
 2. a) Per a la imputació de pèrdues serà vàlid imputar-les a un compte especial per amortitzar-les amb càrrec a futurs resultats positius, dins el termini màxim que permeti la Llei.
 3. b) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al Fons de reserva obligatori.
 4. c) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.
 5. d) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s’ha d’imputar a les persones sòcies treballadores proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d’elles amb la cooperativa. Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d’acord amb l’article 8, apartat e), d’aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s’efectuarà proporcionalment a l’activitat cooperativitzada mínima obligatòria.
 6. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s’han de satisfer directament, dins l’exercici econòmic següent a l’exercici en què s’hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social.
 7. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d’1 mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s’insti la fallida o s’acordi l’increment d’aportacions socials, sense perjudici del que preveu la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 26. Quotes d’ingrés i quotes periòdiques

26.1. L’Assemblea General de la Cooperativa pot establir quotes d’ingrés i quotes periòdiques, i decidir-ne la quantia, segons allò establert per la Llei de Cooperatives de Catalunya. En cap cas les quotes formaran part del capital social ni seran reintegrables.

26.2. La quantia de les quotes per a les noves persones sòcies no pot ésser superior a les aportades per les sòcies antigues, a partir de l’aprovació de l’establiment de les quotes per l’assemblea general si no ho establien els estatuts, actualitzats d’acord amb l’índex de preus de consum.

Article 27. Tancament de l’exercici

L’exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.

 

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

Article 28. Organització funcional interna

28.1. Els criteris bàsics del règim de la prestació del treball són contemplats dins del règim intern, que s’ha d’aprovar segons allò establert a l’article 30 dels estatuts socials.

28.2. En tant que cooperativa sense ànim de lucre, les retribucions de les persones sòcies treballadores i del personal que treballi per compte d’altri no poden superar el 150% de les retribucions que, en funció de l’activitat i categoria professional, estableixi el conveni col·lectiu aplicable al personal assalariat del sector i de la zona corresponent.

 

CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

Article 29. Assemblea General. Convocatòria de l’assemblea general ordinària i extraordinària

L’assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cadascuna de les persones sòcies. La notificació a la persona sòcia s’ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració.

La convocatòria, tant la que s’anunciï al domicili social com la notificada a cadascuna de les persones sòcies, ha d’expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. El lloc de reunió ha de coincidir amb el domicili social.

L’assemblea general ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic.

El consell rector ha de convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho sol·licitin la intervenció de comptes, un grup de persones sòcies que representi, com a mínim, un 10% de les sòcies, i seguint allò establert per la Llei de Cooperatives en cas que es superi la xifra de mil persones sòcies. Les sol·licituds han d’indicar l’ordre del dia de l’assemblea.

Si el Consell Rector no convoca l’Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l’òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 30. Del vot per representant a l’Assemblea General

Cada persona sòcia té dret a un vot a l’Assemblea General. Aquest dret s’hi pot exercir per mitjà d’un representant, tenint en compte la limitació que cada representant només pot tenir dos vots delegats.

La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l’admissió la fa la presidència de l’Assemblea General al començament de la sessió.

 

Article 31. Adopció d’acords

L’Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats.

L’Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents.

 1. a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa. La creació, la incorporació o separació d’una cooperativa de segon grau o societat cooperativa europea.
 2. b) Emissió d’obligacions i títols participatius.
 3. c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.
 4. d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.
 5. e) Aprovació del Reglament de règim intern.
 6. f) L’aprovació de la transformació de les aportacions al capital social en refusables o no refusables, o a la inversa.

L’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d’algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots de les persones assistents, si constava a l’ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

Els assumptes a tractar en l’assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l’ordre del dia. Se n’exceptuen les qüestions següents:

 1. Convocatòria d’una nova assemblea general.
 2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d’una persona externa.
 3. Exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d’algun càrrec social.

Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s’ha d’aplicar el que s’estableix a la Llei de cooperatives catalana.

 

Article 32. El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General.

En tot cas, corresponen al consell rector i no són delegables les següents facultats:

 1. a) Fixar les directrius generals d’actuació en la gestió de la cooperativa, amb subjecció a la política general establerta per l’assemblea general.
 2. b) Controlar permanentment i directament la gestió empresarial que ha estat delegada.
 3. c) Presentar a l’assemblea general la memòria explicativa de la gestió, la rendició de comptes i la proposta d’aplicació de resultats.
 4. d) Autoritzar la prestació d’avals o fiances a favor d’altres persones
 5. e) Nomenar i destituir la persona que ocupa la direcció o la gerència.
 6. f) Distribuir els càrrecs del consell rector.
 7. g) Decidir el trasllat del domicili dins del terme municipal, d’acord amb la Llei de cooperatives catalana.

La Presidència de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

 

Article 33. Composició del Consell Rector

El Consell Rector es compon d’un mínim de 3 i un màxim de 7 membres, elegits tots ells entre les persones sòcies de la cooperativa en votació secreta per l’Assemblea General i pel procediment de presentació de candidatures.

Els càrrecs són els següents: presidència, secretaria i tresoreria. La seva distribució correspon al Consell Rector.

La majoria dels membres del Consell Rector han de ser socis que realitzin l’activitat cooperativitzada principal.

Article 34. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector

El càrrec de membre del Consell Rector té una durada màxima de 5 anys, excepte en cas de reelecció.

L’exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori, llevat de reelecció o d’una altra causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l’exercici d’aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi l’Assemblea General.

 

Article 35. Funcionament del Consell Rector

El Consell Rector s’ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada 3 mesos.

Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components.

S’admet que un membre del Consell Rector en representi un altre. Els acords s’han d’adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats.

 

Article 36. La intervenció de comptes

L’Assemblea General, sempre que la cooperativa tingui més de deu persones sòcies, ha de nomenar, d’entre les seves sòcies treballadores, una persona interventora de comptes, el qual exercirà el seu càrrec durant un màxim de 3 anys. L’exercici del càrrec d’interventora és gratuït.

 

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 37. Dissolució i liquidació

Són causes de dissolució de la cooperativa:

 1. a) La finalització de l’objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.
 2. b) La voluntat de les persones sòcies.
 3. c) La reducció del nombre de persones sòcies per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d’un any.
 4. d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més d’un any.
 5. e) La fusió i l’escissió a què fa referència la Llei de cooperatives de Catalunya.
 6. f) El concurs de creditors o la fallida.
 7. g) Qualsevol altra causa legalment establerta.
 8. h) Si la cooperativa s’ha constituït amb 2 sòcies és causa de dissolució la no-incorporació d’un tercer soci en el termini i la forma que estableix la Llei de cooperatives.

 

CAPÍTOL VII. COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ INTERCOOPERATIVA I DE FOMENT DE LA FORMACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Article 38. Criteris per determinar el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació

38.1. S’ha de treballar preferentment mitjançant organitzacions cooperatives amb les entitats públiques o privades compromeses amb les finalitats i l’objecte de la Cooperativa enumerades a l’article 2 d’aquests Estatuts. Es prioritzarà en les relacions comercials o financeres els tractes amb empreses cooperatives i de l’economia social, estant la Cooperativa compromesa amb la creació d’un mercat social a Catalunya

38.2. Quan ho ratifiqui l’Assemblea General, la Cooperativa s’inscriurà a alguna federació de cooperatives o entitat representativa que agrupi aquelles cooperatives que, com aquesta, treballin per inaugurar i consolidar projectes educatius alternatius.

38.3. La Cooperativa es compromet en la reproducció i rèplica del model Cooperativa de base tecnològica que proposa, així com amb les pràctiques de cooperació social i dels processos comunitaris en general. El compromís es pren respecte a l’arxiu de la Cooperativa, en la dinamització de l’extensió del model i en l’aplicació dels Fons de Promoció.

 

Article 39. Resolució de conflictes

La Cooperativa es compromet a cercar els mecanismes més adients en tot moment per una resolució responsable i compromesa dels conflictes que es puguin donar tant entre les persones sòcies de la cooperativa com aquells que es puguin esdevenir entre persones sòcies amb la Cooperativa o d’aquesta amb tercers.

Podrà nomenar comissions de resolució de conflictes, que podran comptar amb el suport o assessorament necessari pel que fa a la mediació en conflictes o altres mètodes per la seva resolució.

 

Disposició addicional 1

D’acord amb els principis cooperatius formulats per l’Aliança Cooperativa Internacional, aquesta cooperativa fa seu el compromís de participació cooperativa i de foment de la formació.

 

Disposicíó addicional 2

En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s’ha d’aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Disposició addicional 3

Les persones sòcies treballadores opten per inscriure’s a la Seguretat Social en el règim general d’autònoms.

 

Disposició addicional 4

Clàusula de submissió a la conciliació, arbitratge/mediació del Consell Superior de la Cooperació.

Les qüestions litigioses que se suscitin entre les persones sòcies de la cooperativa i la cooperativa en el marc de l’activitat cooperativitzada o entre la cooperativa i la federació on es troba filiada, sempre que facin referència a matèries de lliure disposició entre les parts conforme a dret, se sotmetran a la conciliació, a l’arbitratge i/o mediació del Consell Superior de la Cooperació, segons el que disposa el Decret 171/2009, de 3 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació (DOGC núm.5499, de 5 de novembre de 2009). Les parts es comprometen de manera expressa a l’acatament del laude que resulti de l’arbitratge esmentat, o en el seu cas, al compliment dels acords recollits a l’acta de conciliació o mediació