La Cooperativa

 

La Cooperativa d’iniciativa social i creativitat tecnològica, (XOBBCooperativa), S.C.C.L., (en endavant XOBBCoop), és una cooperativa de treball que desenvolupa projectes socials de base tecnològica adreçada a millorar la vida de les persones, a generar llocs de treball dignes, xarxes comunitàries i a produir economia social i solidària.

La XOBBCoop és una cooperativa que genera I+D+i social. Treballem interrelacionant coneixements i dialogant els sabers (de l’enginyeria, les ciències socials i la multiplicitat de sabers i coneixements de la ciutadania) per a donar resposta a necessitats que s’identifiquen a partir de processos hortizontals i democràtics i amb el desplegament d’infraestructures digitals. Hibridant sabers de “lo virtual” i de “lo social” en processos de co-creació ascendents, la XOBBCoop treballa dissenyant, desenvolupant i implementant iniciatives que van de baix cap dalt.

Amb aquesta manera de fer, segons que es va desenvolupant la tecnologia o innovació en sí, es contribuieix a la creció de teixit comunitari, es fomenta la creació de noves xarxes i la incorporació de més actors relacionats amb el projecte, en totes les fases i dimensions dels processos. Aquesta és una metodologia per a dissenyar i desenvolupar tecnologies, que fa que el resultat sigui una innovació social o sociotècnica, feta per tothom i per a tothom, establint criteris socials i d’universalitat en el disseny de la infraestructura digital. És el cas de la Xarxa Oberta Beacons Barcelona – XOBB .

El fet que la XOBBCoop sigui una cooperativa de treball sense ànim de lucre té implicacions directes en la nostra política tecnològica. La cooperativa vol superar el model tradicional d’innovació dominant a les universitats o centres de recerca, on el model d’empresa imperant que sorgeix té, majoritàriament, més interès en les finalitats lucratives que en les finalitats socials. Des de la XOBBCoop proposem que hi ha altres maneres de fer innovació i gestionar tecnologies, més solidàries i democràtiques i amb un impacte social directe, sobretot si aquestes (investigacions i innovacions) han sigut fiançades amb diners públics. Des de la XOBBCoop proposem que les revolucions tecnològiques s’han de traduïr en ensamblatjes on el coneixements i tecnologies, esdevinguin una font que generació de llocs de treball dignes, estables, participatius i empoderats (aspectes bàsics per la creativitat). La nostra política tecnològica s’adreça a crear coses que siguin d’utilitat i accessibles pels sectors o col·lectius més vulnerables, pels que vegades ho tenen pitjors per raons de classe, edat, genere, diversitat funcional o ètnia (i les seves múltiples interseccions). També busquem la manera de ajudar als esforços i impulsos tranversals de les xarxes d’Inter-cooperativisme, intentem participar de les activitats socials i econòmiques de les xarxes de cooperatives locals, com el Program Impuls de la xarxa de cooperatives de Sants o Coòpolis a Can Batlló.