Els 6 principis de l’economia social i solidària

La XOBBCoop s’adereix els principis de la Carta dels principis de l’economia solidària redactada i publicada per la Xarxa de Xarxas de l’Economia Solidària (RAES), aquest principis són:

PRINCIPI D’EQUITAT
Considerem que l’equitat introdueix un principi ètic o de justícia en la igualtat. És un valor que reconeix a totes les persones com a subjectes d’igual dignitat, i protegeix el seu dret a no estar sotmeses a relacions basades en la dominació sigui el que sigui la seva condició social, gènere, edat, ètnia, origen, capacitat, etc.
Una societat més justa és aquella en la qual totes les persones es reconeixen mútuament com a iguals en drets i possibilitats, i té en compte les diferències existents entre les persones i els grups. Per això ha de satisfer de manera equitativa els interessos respectius de totes les persones.
La igualtat és un objectiu social essencial allí on la seva absència porta amb si un dèficit de dignitat. Quan es vincula amb el reconeixement i respecte a la diferència, ho denominem “equitat”.

PRINCIPI DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Considerem que tota la nostra activitat productiva i econòmica està relacionada amb la naturalesa, per això nostra aliança amb ella i el reconeixement dels seus drets és el nostre punt de partida.
Creiem que la nostra bona relació amb la Natura és una font de riquesa econòmica, i de bona salut per a tots. D’aquí la necessitat fonamental d’integrar la sostenibilitat ambiental en totes les nostres accions, avaluant el nostre impacte ambiental (petjada ecològica) de manera permanent.
Volem reduir significativament la petjada ecològica humana en totes les nostres activitats, avançant cap a formes sostenibles i equitatives de producció i consum, i promovent una ètica de la suficiència i de l’austeritat.

PRINCIPI DE COOPERACIÓ
Volem afavorir la cooperació en lloc de la competència, dins i fora de nostres
organitzacions vinculades a la Xarxa, buscant la col·laboració amb altres entitats i
organismes públics i privats…
Pretenem construir col·lectivament un model de societat basant-nos en el desenvolupament local harmònic, les relacions comercials justes, la igualtat, la confiança, la coresponsabilitat, la transparència, el respecte…
Partim que l’Economia Solidària està basada en una ètica participativa i democràtica, que vol fomentar l’aprenentatge i el treball cooperatiu entre persones i organitzacions, mitjançant processos de col·laboració, de presa de decisions conjuntes, d’assumpció compartida de responsabilitats i deures, que garanteixin la màxima horitzontalitat possible alhora que respectin l’autonomia de cadascuna, sense generar dependències.
Entenem que aquests processos de cooperació han d’estendre’s a tots els àmbits: local, regional o autonòmic, estatal i internacional i han de normalment articular-se en Xarxes on es visquin i es fomenti aquests valors …

PRINCIPI “SENSE ÀNIM DE LUCRE”:
El model econòmic que practiquem i perseguim té com a finalitat el desenvolupament integral, col·lectiu i individual de les persones, i com a mitjà, la gestió eficient de projectes econòmicament viables, sostenibles i integralment rendibles, els beneficis dels quals es reinvierten i redistribueixen.
Aquesta “no – lucratividad”, està íntimament unida a la nostra forma de mesurar els balanços de resultats, que tenen en compte no solament els aspectes econòmics, si no també els humans, socials, mediambientals, culturals i participatius i el resultat final és el benefici integral.
S’entén per això que nostres activitats destinen els possibles beneficis a la millora o ampliació de l’objecte social dels projectes així com al suport d’altres iniciatives solidàries d’interès general, participant d’aquesta manera en la construcció d’un model social més humà, solidari i equitatiu.

PRINCIPI DE COMPROMÍS AMB L’ENTORN:

El nostre compromís amb l’entorn es concreta enla participació en el desenvolupament
local sostenible i comunitari del territori. Les nostres organitzacions estan plenament integrades
al territori i entorn social en el qual desenvolupen les seves activitats, la qual cosa exigeix la implicació en xarxes i la cooperació amb altres organitzacions del teixit social i econòmic proper, dins del
mateix àmbit geogràfic. Entenem aquesta col·laboració com un camí, perquè experiències positives i solidàries concretes puguin generar processos de transformació de les estructures generadores de desigualtat, dominació i exclusió.El nostre compromís en l’àmbit local ens aboca a articular-nos en dimensions més
àmplies per buscar solucions més globals, interpretant la necessitat de transitar contínuament entre el micro i el macro, el local iel global.